Rapport från vårt styrelsemöte

I onsdags hölls ett styrelsemöte.
Där diskuterades bland annat intäktsförstärkning, budgetförutsättningar och läget i spelartruppen.
Här följer en kort rapport.

Vår ordförande Mats Engström öppnade mötet och konstaterade bland annat att de fortsatta negativa effekterna av pandemin präglar vårt samhälle och föreningslivet i stort som smått.
Besked från vår intresseorganisation Svensk Elitfotboll förväntas snart komma om fördelning av ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet/staten. Dessa medel är viktiga tillskott för IFK Göteborg och andra elitklubbars årsresultat, särskilt de av oss som tappat stora publikintäkter.

Sportchef Pontus Farnerud redogjorde för läget i spelartruppen där vi tyvärr kan konstatera att i nuläget är, som tidigare informerats, två spelare sjuka i Covid-19. I övrigt är det fullt fokus på våra tre viktiga återstående matcher i allsvenskan. Vidare diskuterades truppuppbyggnaden inför 2021.

Marknads- och kommunikationschef Erica Berghagen redogjorde för hur arbetet med kommersiella intäktsströmmar fortskrider. Under kommande år kommer det bli av största vikt att arbeta med nya alternativ som kan balansera det mer traditionella arbetet. Det framhölls att samtliga intäktsströmmar är viktiga och betydelsen av att utveckla dessa i positiv riktning. Vidare redogjorde Erica för den enkät som skickats ut till våra årskortsinnehavare och som är en del av grunden för framtida arbete med årskortsförsäljning.

Under rubriken Ekonomi fortsatte styrelsens diskussioner med ledning av ekonomichef Marcus Hermansson om budgetförutsättningar för 2021. I dagsläget arbetar vi med ett antal alternativa budgetar och det uppdrogs åt ekonomiutskottet att tillsammans med Marcus arbeta fram ett slutligt budgetförslag till nästa styrelsemöte i december. Det konstaterades att med rådande pandemi är det svårare än någonsin att kunna ta fram ett adekvat budgetunderlag. Budgeten styr i mångt och mycket våra ambitioner inför 2021 och mötets mening var att ge verksamheten så goda sportsliga förutsättningar som möjligt.

Klubbdirektör Max Markusson redogjorde för de inledande resultaten av årets utvärdering. Fokus för 2021 blir det sportsliga arbetet runt A-laget och sportrådet kommer ta del av den fullständiga analysen innan förslag för riktning presenteras för styrelsen. Utöver detta påtalades även behovet av att skapa en tydligare närhet till medlemmar, supportrar och partners vilket inte har fungerat fullt ut under 2020 givet pandemin. Den positiva utvecklingen av ekonomisk styrning och andra kvalitativa effektiviseringar inom organisationen förevisades. Flertalet mål inom verksamhetsplanen har uppnåtts under året.

Styrelsen deltar aktivt mellan styrelsemöten i utskott och där redovisades en hög aktivitet från samtliga utskott. Från damlagsutskottet kan vi glädjas åt en uppflyttning till division 3. Med ett års erfarenhet av seniorspel ser det riktigt spännande ut för 2021. Från tidigare möte i alliansföreningen kan bland annat rapporteras att det finns ett intresse från föreningar i andra idrotter att ansluta sig.