180410 IFK Göteborgs klack med tifo innan fotbollsmatchen i allsvenskan mellan IFK Göteborg och Hammarby den 10 april 2018 i Göteborg. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / Cop 89

Säkerhet och trygghet

IFK Göteborg är en kamratförening där allas rätt att vara en del av vår verksamhet på trygga och trevliga villkor är grundläggande. Vårt arbete för säkerhet och trygghet utgår från föreningens värderingar. Det baseras dels på arbete med kommunikation och dialog, men även på ett genomarbetat regelverk och säkerhetsarbete.

Här kan du läsa vad vi i IFK Göteborg står för och hur vi arbetar för att värna om detta.

Föreningens värderingar

IFK Göteborgs värderingar sammanfattas i begreppen kamratskap, passion, övertygelse, stolthet och vinnarmentalitet. I det här sammanhanget vill vi betona det kamratskap som ska vara självklart i en Kamratförening. Kamratskap bygger på omtanke, ärlighet och respekt – för alla. IFK Göteborg är folkets lag och vi omfamnar alla som delar våra värderingar, oavsett social bakgrund, etnicitet, religiös åskådning eller sexuell läggning.

Målbild runt IFK Göteborg

IFK Göteborg bejakar och uppmuntrar ett expressivt och passionerat supporterskap. Det här är en viktig faktor, både för vårt lags sportsliga prestationer och för möjligheten att ge dig som supporter en positiv och engagerande arenaupplevelse. Arrangemangen, både på Gamla Ullevi och i andra sammanhang, ska dock även kännetecknas av en atmosfär och miljö som alla änglar kan lockas av och känna sig välkomna till. IFK Göteborg kan därför aldrig acceptera ordningsstörningar som gör att publik utsätts för fara, blir skrämda eller kränkta i samband med våra matcher. Det vore att bortse både från vårt ansvar som arrangör och att agera i strid med föreningens värdegrund. Föreningen är skyldig medlemmar och supportrar att verka för en säker, trygg och lustfylld läktarmiljö.

Kommunikation och dialog

IFK Göteborgs viktigaste verktyg för att värna om det kamratskap vi eftersträvar, är tydlighet i kommunikationen kring våra värderingar och mål, samt en öppen dialog med alla som rör sig runt föreningen. Vi vet att information och kunskap är en viktigt del när det gäller arbetet för en positiv miljö, föreningen summerar regelbundet det rådande läget på våra läktare. I bästa fall kommer vi i dessa summeringar enbart ha anledning att hylla den fantastiska stämning som den blåvita publiken levererar, men om läget påkallar det så kommer vi även informera om de negativa sidorna, i termer av eventuella personskador och kostnader för föreningen till följd av negativa beteenden. IFK Göteborgs SLO, Supporter Liaison Officer, har ett särskilt ansvar för kommunikation och dialog i de här frågorna.

Säkerhetsarbete och regelverk

I de fall individer väljer att agera bortom gränserna för det blåvita kamratskapet, på ett sätt som kränker andra blåvitas rätt att känna sig trygga och stolta över IFK Göteborg, tillämpar föreningen ett regelverk med stöd av arrangörsrätten och säkerhetsarbete som baseras på att individen måste ta ansvar för sina egna handlingar. Grövre regelbrott kan enligt detta medföra upp till två års arrangörsavstängning från IFK Göteborgs matcher. Om föreningen orsakats kostnader till följd av regelbrottet, kan individen dessutom bli ersättningsskyldig.

För övriga regler klicka här.

Tillträdesförbud och villkorsgivning

En åklagare kan med stöd av ”Lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang”, utdela tillträdesförbud till individer som är 15 år eller äldre och där det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att personen kommer att begå brott under ett idrottsarrangemang. Tillträdesförbudet kan sträcka sig upp till tre år. Vid överträdelse döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Föreningen, tillika arrangör, är skyldig att anmäla sina matcher till Tillståndsmyndigheten i förtid med en evenemangsanalys som beskriver upplägget på aktuell match. Tillståndsmyndigheten skickar ut matchen på remiss till polisen, räddningstjänsten och andra intressenter som kan komma in med åtgärdskrav på arrangören som sedan sammanställs av Tillståndsmyndigheten, denna sammanställning kallas villkorsbilaga. Villkoren ligger till grund för att evenemanget ska äga rum. Följs inte villkoren så har polismyndigheten möjlighet att avbryta evenemanget under pågående match.

Polismyndighetens mål är att deras arbete vid idrottsevenemang ska se likadant ut över hela landet. Det innebär att alla händelser kring, bland annat allsvenska fotbollsmatcher, ska hanteras likadant oavsett var i landet aktuell händelse äger rum.

170805 Kamratgården exteriört innan en träning med IFK Göteborg den 5 augusti 2017 i Göteborg.

Säkerhetsorganisation

IFK Göteborgs säkerhetsarbete är byggt för att både kunna fungera normbyggande – påverka uppfattningarna om vad som är rätt och rättvist på läktarna – och för att kunna användas för att agera mot individer som gör sig skyldiga till regelöverträdelser.

Vi har tagit fram vårt regelverk i diskussioner med en bred grupp intressenter, inklusive supporterföreträdare.

Utgångspunkter

För att långsiktigt säkerställa att IFK Göteborg omges av en positiv och trygg miljö, krävs att vi tillämpar ett rättssäkert och genomtänkt säkerhetsarbete, baserat på ett tydligt regelverk. Principen om att individen är ansvarig för sitt beteende är grundläggande, men vi bedömer personens handling, inte personen själv. En individ som begått ett regelbrott, men tagit konsekvenserna av det och är beredd att förändra sitt beteende, är alltid välkommen tillbaka till gemenskapen på våra läktare.

Vårt regelverk är primärt framtaget med fokus på matcharrangemang, men vi har ett ansvar att värna IFK Göteborgs värderingar och goda namn även i andra sammanhang. Vi kommer därför att agera mot beteenden som motverkar målen om trygghet och trivsel för alla intressenter, i alla sammanhang där IFK Göteborg medverkar eller har ett arrangörsansvar. Eventuella påföljder kommer i de här fallen utgå från de påföljdsskalor som normalt tillämpas i samband med match, men kan korrigeras om ansvariga anser det rimligt.

IFK Göteborgs styrelse ansvarar för såväl arbetssätt som reglernas utformning.

Säkerhetsorganisation

Jonas Arlmark
Säkerhetschef IFK Göteborg
jonas.arlmark@ifkgoteborg.se

Johan Fridén
Stf. Säkerhetsansvarig/utredare
johan.friden@ifkgoteborg.se

Per Samuelsson
Orca Security
Ordningsvakter / Stf. Säkerhetsansvarig/utredare
per@orcasecurity.se

Pelle Frey
Show Security
Publikvärdar, brandvakter och sjukvårdare
pelle@showsecurity.se

Evenemangsorganisation

Frida Lasu
Evenemangsansvarig
Telefon: 031-787 75 37
frida.bjorkroth@ifkgoteborg.se

Frida Seldén
Evenemangsansvarig
Telefon: 0735-88 47 01
frida.selden@ifkgoteborg.se

Josefine Van Ginhoven
Publikrekryteringsansvarig

Linda Åkerberg
Biljettansvarig
031-703 73 39
linda.akerberg@ifkgoteborg.se

Christopher Lindahl
SLO
031-703 73 37
christopher.lindahl@ifkgoteborg.se

Detta gäller vid match

IFK Göteborg tillämpar föreningens regelverk på det så kallade arrangörsområdet. Detta upprätthålls av visitationspersonal, ordningsvakter och övrig säkerhetspersonal, exempelvis brandvakter och sjukvårdare. Kameraövervakning och hjälpmedel för att upptäcka pyroteknik kan användas.

Arrangörsområdet

IFK Göteborgs regelverk tillämpas på arrangörsområdet i samband med match. Vid spel på Gamla Ullevi innebär detta inne på arenan, samt det område utanför arenan som ringas in av Smålandsgatan, Parkgatan, Ullevigatan samt gatan mot Rättscenter, utanför entré 7.

Vid spel på annan arena motsvarar detta vad som är allmänt accepterat som arrangörsområde och där övrig publik påverkas av regelöverträdelser.

Observera att inga kompensationer av biljetter eller liknande är aktuella om man nekas tillträde eller avvisas från arenan med stöd av regelverket.

Regelverk i samband med match

För tillträde till arenan gäller:

 • Besökare är skyldig att på begäran av IFK Göteborgs personal låta sig visiteras.
 • Den som är påtagligt berusad eller påverkad av andra droger, nekas tillträde till arenan.
 • Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.
 • Det är inte tillåtet att medföra: a) alkohol eller andra droger, b) vapen eller andra potentiellt farliga föremål. Vid dåligt väder är endast små hopfällbara paraplyer tillåtna, c) pyroteknik eller brandfarliga vätskor, d) systemkamera eller annan motsvarande professionell ljud- och bildinspelningsutrustning. Mobilkamera eller liten kompaktkamera är tillåten.
 • Det är inte tillåtet att bära klädesplagg, medföra flagga, banderoll eller liknande, med text eller symbol som uttrycker missaktning med anspelning exempelvis på etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller funktionshinder.

På arrangörsområdet gäller följande

Det är inte tillåtet att:

 • använda våld, hot, uppviglande, uppträda hotfullt eller utöva skadegörelse.
 • kasta föremål i riktning mot spelplanen, inom eller mot annan läktarsektion.
 • ha med sig eller använda pyroteknik inne på arenan.
 • det är inte tillåtet att sätta upp klistermärken på arrangörsområdet/arenan.
 • olovligen beträda eller försöka beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.
 • uppträda på ett sätt som kan uppfattas som kränkande, med anspelning exempelvis på etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller funktionshinder.
 • utan medgivande uppta eller överföra ljud, rörliga bilder eller löpande rapportering från matchen.
 • maskera sig för att medverka till försvårande för utredning av sin eller närliggande ordningsstörares identitet.

Arenan kameraövervakas i syfte att dokumentera eventuella ordningsstörningar och underlätta identifiering. Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan. Arenabesökarna är skyldiga att följa instruktioner från IFK Göteborgs personal.

Vid brott mot ovanstående tillämpar IFK Göteborg en påföljdsskala som baserar sig på rekommendationer från Svensk Elitfotboll (SEF), vilka innebär att man riskerar avstängning från IFK Göteborgs matcher i upp till två år.

Skadeståndskrav

Utgångspunkten i IFK Göteborgs säkerhetsarbete är att den enskilde alltid är ansvarig för sina egna handlingar. I den händelse en individ begår en handling som medför att IFK Göteborg drabbas av böter eller andra former av kostnader, kommer föreningen därför att kräva ersättning från den enskilde på de kostnader handlingen medfört.

IFK Göteborg värnar dock, i enlighet med föreningens stadgar, om att ta ett ansvar för den sociala miljö och de värderingar som omger föreningen. När exempelvis ordningsstörande beteenden renderar föreningen böter, är dessa oftast ett resultat av flera individers gemensamma agerande, där bara ett fåtal identifieras. Det kan därför vara svårt att knyta ett exakt belopp till enskilda individers handlingar. Av det skälet kommer vi endast undantagsvis kräva en enskild individ på belopp som överstiger 15 000 kronor.

Undantag från principen om ett ersättningstak kan göras i särskilda fall, då det är uppenbart att enskilda, identifierade individers beteende orsakat föreningen mycket höga kostnader och samtidigt avsevärt skadat föreningen.

Löpande uppdateringar

Regelverk och rutiner för säkerhetsarbetet utvärderas löpande och eventuella uppdateringar görs normalt inför ny säsong. Styrande för eventuella ändringar är erfarenheter från den gångna säsongen, förväntade behov samt rekommendationer från SEF. Eventuella ändringar kommer bland annat att meddelas på vår hemsida.

Ordningsregler i samband med match

Nedanstående regler baseras på rekommendationer från SEF och gäller i samband med samtliga IFK Göteborgs matcher (inklusive träningsmatcher), både hemma på Gamla Ullevi och på andra arenor.

Förseelse

 1. Beträdande av spelplan

1.1 Försök att olovligen beträda spelplan/ta sig över staketet

Avstängningstid: 6 månader – 12 månader*

 

1.2 Olovligen och avsiktligt beträtt spelplan/tagit sig över staketet. Personen hinner stoppas utan att det hinner bli konsekvenser för matchen.

Avstängningstid: 12 månader – 18 månader

 

1.3 Olovligen och avsiktligt beträtt spelplan/tagit sig över staketet.

Förseelsen får konsekvenser, t.ex. att matchen stoppas tillfälligt.

Avstängningstid: 18 månader – 24 månader

 

1.4 Olovligen beträtt spelplan/ tagit sig över staketet. Matchen avbryts en längre tid eller permanent.

Avstängningstid: 24 månader

 

 1. Kastande av föremål

2.1 Kast av föremål

Kastat ofarliga föremål, plastmuggar, vätska. Personen har mest avsett att markera, har inte varit fara för att träffa vare sig spelare, funktionärer eller andra åskådare.

Avstängningstid: 1 månad – 6 månader*

 

2.2 Kast av föremål

Kastat potentiellt farliga föremål, har inte varit fara för att träffa vare sig spelare, funktionärer eller andra åskådare.

Avstängningstid: 12 månader – 18 månader

 

2.3 Kast av föremål

Kastat potentiellt farliga föremål, kastet riktat mot spelare, funktionärer och/eller åskådare, föremålet har träffat.

Avstängningstid: 12 månader – 18 månader

 

 1. Pyroteknik

3.1 Pyroteknik

Personen har ertappats med pyroteknik vid visitation vid entrén eller utanför.

Avstängningstid: 3 månader – 6 månader*

 

3.2 Pyroteknik

Personen har ertappats med pyroteknik inne på arenan.

Avstängningstid: 6 månader – 9 månader

 

3.3 Pyroteknik

Personen har tänt pyroteknik, förseelsen har inte fått några konsekvenser, elden/röken har släckts snabbt eller brunnit ut utan risk för konsekvenser.

Avstängningstid: 12 månader – 18 månader

 

3.4 Pyroteknik

Personen har tänt pyroteknik, förseelsen har fått konsekvenser.

Avstängningstid: 12 månader – 24 månader

 

 1. Störningsförseelser och brottsbalksbrott

4.1 Stört allmänna ordningen, förberett ordningsstörande beteende genom att medta rånarluva, medvetet ha bidragit till ordningsstörning genom någon typ av maskering, skadegörelse, ofredande, uttryckt kränkande eller diskriminerande åsikter. Uppträtt ohörsamt och/eller på ett sätt som uppenbart varit störande för personal eller andra arenabesökare

Avstängningstid: 3 månader – 12 månader*

 

4.2 Hot eller inblandad i bråk

Uttalat hot mot personal eller andra arenabesökare. Agerat hotfullt, t.ex. genom kroppsspråk eller rusningar.

Avstängningstid: 12 månader – 24 månader

 

4.3 Våld och våldsamt beteende 24 mån

Utdelat slag eller sparkar mot tjänsteman eller andra arenabesökare, använt annan typ av våld eller agerat uppviglande.

Avstängningstid: 24 månader

 

* = möjlighet att istället för avstängningspåföljd utdela en varning, då särskilda omständigheter motiverar en sådan. Varningen löper i ett år. Om regelförseelse sker på nytt under denna tid, ses förseelsen som grov eller som en försvårande omständighet vid bedömning av påföljd.

180410 IFK Göteborgs supportrar under fotbollsmatchen i allsvenskan mellan IFK Göteborg och Hammarby den 10 april 2018 i Göteborg.

Frågor och svar

Frågor och svar om IFK Göteborgs säkerhetsarbete.

Vad gör IFK Göteborg för att värna om säkra läktare?
Våra SLO:er (Supporter Liaison Officers) arbetar för en positiv supportermiljö genom att stödja positiva supporterinitiativ, uppmuntra dialog och ansvarstagande. Vi har även en säkerhetsorganisation, som leds av säkerhetschefen och omfattar ordningsvakter, publikvärdar, sjukvårdare och brandvakter. Varje år investerar vår förening cirka fyra miljoner kronor per år i säkerhetsorganisationen.

Du kan läsa mer om vår säkerhetsorganisation här.
Våra ordningsregler hittar du här.

Varför stänger inte IFK Göteborg av de personer/grupper som utför regelöverträdelserna?
Efter en ordningsstörning gör vår säkerhetspersonal alltid vad de kan för att lagföra de skyldiga. För att effekten på ordningsläget ska bli positiv och inte motsatsen, tror vi, liksom övriga samhället, dock på vikten av en rättssäker process. För att en individ ska kunna ställas till svars, måste personen utan minsta tvivel kunna knytas till ett visst regelbrott. Detta innebär ibland att det tar tid innan en påföljd kan utdelas, eller att ingen kan ställas till svars.

Varför stoppar IFK Göteborg inte pågående ordningsstörningar direkt inne på arenan?
Alla insatser i en arenamiljö med stora folkmassor måste anpassas efter en avvägning, dels utifrån vad man vill uppnå och dels utifrån en riskbedömning: kan en eventuell insats leda till en eskalering av situationen eller fara för tredje man?

Under match görs alltid denna bedömning tillsammans med närvarande arenabefäl från polisen. Ofta fattas beslutet att inte ingripa direkt, utan att istället identifiera förövarna via kameraövervakning och delge påföljd i efterhand. Det här ska dock inte tolkas som att IFK Göteborg accepterar ordningsstörningar, utan baseras på en helhetsbedömning gjord tillsammans med polis, med målet att både få en trygg läktarmiljö och att lagföra individer som utsätter andra för fara.

Varför fördömer inte föreningens representanter ”huliganerna”?
Vi i IFK Göteborg försöker alltid vara tydliga med vad vi står för i termer av värderingar och vad vi vill uppnå med miljön runt föreningen. Vi bedömer emellertid handlingar, inte personer. Kollektiv skuldbeläggning och marginalisering uppmuntrar sällan någon att förändra sitt beteende av hänsyn till kamraterna runt föreningen.

Vi tror dock på värdet av att informera om vad som händer på våra läktare och hur det påverkar IFK Göteborg. Av det skälet summerar vi regelbundet läget, i både positiv och negativ bemärkelse, i den så kallade ”Läktarbarometern”. I denna redogör vi både för de fantastiska uttryck för supporterkulturen som hjälper IFK Göteborg framåt mot nya titlar och om de beteenden som snarare utgör en belastning i vår verksamhet. Vi hoppas det här ska bidra till ett förstärkt positivt stöd och ett minimerande av negativa inslag på läktarna.

Varför stoppas inte pyroteknik i visitationen?
Att det kommer in pyroteknik på IFK Göteborgs läktare är beklagligt. Det har dock inte att göra med en ovilja att stoppa pyrotekniken eller en rädsla för att ta en konflikt med vissa supporterfalanger. Vi genomför full visitation, det vill säga visitation av samtliga besökare, på de läktare där vi historiskt sett haft problem med pyroteknik. Exempel är hemma- och bortaklackläktarna. Utöver det, sker selektiv visitation på övriga läktare. Utförandet av visitationen begränsas emellertid av en lagstiftning, som finns till för att skydda den enskildes integritet. Som exempel kan visiteringspersonal inte visitera vissa intima delar av kroppen. Föreningen får därför arbeta med kompletterande metoder och teknik när vi försöker stoppa personer från att ta med sig pyroteknik och vi kommer fortsätta att göra vårt yttersta för att begränsa den här införseln.

Är pyroteknik farligt?
Den fara som är förknippad med pyroteknik runt svenska läktare, har att göra med öppna lågor och glödande stänk som kan ge brännskador och strata en brand, rökutveckling som kan ge andningssvårigheter, höga knallar som kan ge hörselskador och explosioner som medför risk att få fragment i till exempel ögonen.

Även om vissa undersökningar tyder på att till exempel bengalrök i sig inte är särskilt skadlig, hör många besökare av sig med erfarenheter av andningssvårigheter och rädsla. Röda bengaler håller dessutom en temperatur om drygt 2 000 grader och är mycket svåra att släcka. Om pyroteknik används i en folkmassa under okontrollerade former, är det en fara som vi i IFK Göteborg måste ta på allvar.

Vem förbjuder pyroteknik på läktarna?
Okontrollerad pyroteknikanvändning på fotbollsläktare är förbjuden såväl inom lagstiftningen, Ordningslagens 5 kap 3–4 §§, som inom Svenska Fotbollförbundets Särskilda Tävlingsbestämmelser, 3 kap 14 §. I enlighet med dessa lagar och regler finns pyroteknikförbud även i vårt eget regelverk.

Finns det legala pyroteknikarrangemang?
Sedan säsongen 2015 infördes möjligheten att ansöka om legala pyrotekniska arrangemang i svensk fotboll. Det här är något vi i IFK Göteborg aktivt agerat för, som ett sätt att förbättra säkerheten och tryggheten på våra läktare. IFK Göteborg kan, i samtal med berörda supportergrupper, komma att ansöka om tillstånd för sådana arrangemang om vi upplever att medlemmarna är positiva till det.