IFK Göteborg Fotbolls Integritetspolicy

Allmänt
IFK Göteborg Fotboll är mån om att du ska känna dig trygg i alla kontakter med oss. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi skyddar dina data på bästa möjliga sätt.

I vår integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller i alla sammanhang; när du besöker vår hemsida, använder dig av någon av våra tjänster där, när du är med oss på sociala medier eller kommer i kontakt med oss på annat sätt t ex via e-post eller en app som vi står bakom. Policyn gäller även uppgifter vi får in via telefon, post eller om du lämnat uppgifter till oss på annat sätt.

Vår policy gäller oavsett om du kommer i kontakt med oss som medlem, årskortsinnehavare, partner eller bara som intresserad av vår förening. Den gäller också dig som kommer i kontakt med oss i din yrkesroll, som anställd/kontrakterad eller som arvoderad hos oss.

IFK Göteborg Fotboll är personuppgiftsansvarig på det sätt som beskrivs här nedan och vi ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Du kan alltid vända dig till IFK Göteborg Fotboll på adressen som anges i slutet av policyn, oavsett var i organisationen dina uppgifter behandlas.

Personuppgifter vi samlar in
IFK Göteborg Fotboll får i första hand in personuppgifter direkt ifrån dig. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobilnummer, e-postadress eller fysisk adress. Kontonummer och personnummer är andra exempel. IFK Göteborg Fotboll kan komma att med hjälp av ditt personnummer uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, såsom SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård (det vill säga när det är viktigt att du är du och att ingen annan får dina utskick eller att du inte nås av dem). Vi kan också utifrån ett mobilnummer ta fram ditt namn eller på annat sätt komplettera dina uppgifter.

IFK Göteborg Fotboll registrerar personuppgifter i samband med:

 1. När du registrerar dig som medlem.
 2. När du registrera dig som årskortsinnehavare och när du köper lösbiljetter.
 3. Vid anmälan eller beställning av en tjänst eller vara som erbjuds via våra olika kanaler.
 4. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobilnummer på webbplatsen.
 5. När du ger en gåva via vår webbplats, sms, Swish eller genom annan kanal eller app.
 6. När du anmäler dig till IFK Göteborgs nyhetsbrev.
 7. Om du kontakter oss via e-post, via telefon, vår webbplats och sociala media.
 8. Ditt besök på vår webbplats eller via någon app, förutsatt att du godkänt våra cookies. Den informationen som samlas in där kan i vissa fall utgöra personuppgifter.
 9. När du anmäler dig till att delta i tävlingar/kurser som vi arrangerar.
 10. Om du är förtroendevald i vår förening.
 11. Vid anställning/kontrakterad, såsom arvoderad och/eller praktik.
 12. När du loggar in på vårt trådlösa nätverk.
 13. När du är kund och/eller leverantör till oss.

Hur vi använder insamlad information (våra ändamål)
IFK Göteborg Fotboll behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingspunkten.

 • Medlem- och årskorts/biljettservice
  a) För att kunna ta emot och registrera medlemskap och gåvor
  b)  För att fullgöra beställningar av tjänster via någon av de kanaler som erbjuds på IFK Göteborg Fotboll.
  c)   Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t ex nyhetsbrev.
 • Marknadsföring och förmedling av information
  a) Uppgifter om medlemskap, gåvogivande, beställning av tjänster, visat stöd för vår förening mm lagras och analyseras samt ligger till grund för erbjudanden (såsom olika sätt att engagera sig och visa ditt stöd), och marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
  b)  För att kunna administrera olika användarprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.
  c)  För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster på en aggregerad nivå, det vill säga utan att detta identifierar dig som enskild person.
  d)  För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats, i våra sociala medier och i andra kanaler inklusive appar, utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, det vill säga de olika sätt och vägar du erbjuds stödja vår verksamhet och får del av information om vad vi åstadkommer.
  e)  Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster.
  f)   För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar eller via vanlig post eller telefon då du har en aktiv relation med oss.
  g)  För att kontakta dig via SMS, e-post, app, telefon eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
  h)  För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har för tjänst, titta på och visat intresse för.
  i)    För att förbättra din användarupplevelse av vår webbplats, appar, plattformar etc genom att kunna anpassa visningen till den enhet som du använder och samtidigt göra dem mer användbara.
  j)    För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.
 • Administration – här avser vi behandlingar som vi behöver göra för att kunna bedriva vår verksamhet, de är nödvändiga ur effektivitets- och/eller tekniskt hänseende och är ganska självklara. Det innefattar bl a att vi använder dina personuppgifter i följande fall.
  a) När du e-postat någon av våra anställda eller en av vår officiella adresser används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma gäller när vi mejlat dig.
  b)  När du ringer någon av våra anställda eller till vår växel används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.
  c)  När du deltar i vår verksamhet kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra verksamheten, t ex göra olika beställningar eller uppfylla redovisningskrav.
  d)  Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår förening kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller liknande.
  e)  Om du söker anställning hos oss används dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker och för att ta kontakt med dig.
  f)   När du är anställd eller arvoderad av oss används dina uppgifter för personaladministration, löneadministration, tillgodose din fysiska säkerhet men även för att tillgodose vår IT- och informationssäkerhet.
  g)  I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag, i utredningar och andra underlag men även i kommunikation med berörda parter.
  i)    I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar.
 • Kameraövervakning på Kamratgården och Blåvitshopen
  IFK Göteborgs ändamål med befintlig kameraövervakning

  Kamratgården innefattar ett stort värde för föreningen IFK Göteborg, både materiellt men framförallt ett symboliskt värde och behöver hanteras därefter för att skydda byggnaden och dess innehåll. Kamratgården och även Blåvitshopen är en arbetsplats där arbetsmiljöansvaret ligger på IFK Göteborg och kameraövervakningen är en av flera arbetsmiljöåtgärder som föreningen skapat. Allt för att vår personal ska känna sig extra trygga.Rättsliga grunder och förutsättningar
  IFK Göteborg följer Datainspektionernas föreskrifter gällande kameraövervakning och registrering.Inspelat material
  Inspelat material bevaras endast i 30 dagar (Kamratgården) och 90 dagar (Blåvitshopen) sedan raderas informationen automatiskt genom självöverspelning. Materialet gås endast igenom vid känt brott och kan komma att överlämnas, på begäran, till polismyndigheten för fortsatt utredning. Det inspelade materialet kommer aldrig att användas i annat syfte. Endast föreningens säkerhetschef och ansvarig för Blåvitshopen har tillgång till det inspelade materialet, samt leverantören av utrustningen, dvs Monitor Larm och Bevakning i Göteborg AB.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna ge dig bra service samt bedriva och utveckla vår verksamhet allt på ett kostnadseffektivt sätt för att uppnå bästa möjliga resultat för föreningen. Det kan vara fråga om distribution, analys, betalservice, genomförande av evenemang eller andra tjänster. Vi all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

IFK Göteborg Fotboll samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/ESS eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom RE/ESS genom att t ex ha anslutit sig till den så kallade Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA. Med samtliga vår partners som behandlar våra personuppgifter har vi ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal som skyddar dina personuppgifter från otillbörlig behandling och användning.

Om cookies
När du använder vår webbplats och appar samlas uppgifter in via t ex cookies. Detta görs dock endast efter ett separat godkännande. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om dina enheter och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på vår webbplats där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att göra oss mer medvetna om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Om cookies inte godkänns kan det medföra att vissa tjänster inte kan tillhandahållas.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att IFK Göteborg Fotboll registrerar och lagrar uppgifter om av vilken anledning du lämnat dem (t ex för att bli medlem eller bara beställa souvenirer) samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

För alla behandlingar ska det finnas en rättslig grund och vi stödjer oss på:

 • Uppfyllande av avtal – det som t ex rent faktiskt krävs för att bli medlem eller köpa något,
 • Rättslig förpliktelse – t ex att vi är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket eller sköta vår bokföring,
 • Berättigat intresse – när det anses OK att använda dina uppgifter i vår strävan att göra vår förening bättre och vårt intresse alltså kan anses väga tyngre än ditt, eller
 • Samtycke – när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter och förstått vad det betyder.

Kopplar vi våra ändamål till de rättsliga grunderna ser det ut så här:

 1. Medlems- och årskorts/biljettservice – Uppfyllande av avtal och berättigat intresse.
 2. Marknadsföring och förmedling – Berättigat intresse av information.
 3. Administration – Berättigat intresse, rättslig förpliktelse, Uppfyllande av avtal samt samtycke.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken ”Så kontaktar du oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta. IFK Göteborg Fotboll kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation med oss, t ex är medlem eller årskortsinnehavare samt en tid därefter beroende på ändamål. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de samlats in för. Viss information kan behållas längre när så krävs i annan lagstiftning, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dok alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. IFK Göteborg Fotboll kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakt oss (för kontaktvägar se rubriken ”Så kontaktar du oss”). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot direktmarknadsföringskommunikation från oss. Om du vill slippa den i en viss kanal gör du det genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i den e-post och/eller SMS-kommunikation som vi skickar dig. Om du vill avstå helt och hållet är du alltid välkommen att kontakta oss.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt eller digitalt begära ett så kallat registerutdrag från IFK Göteborg Fotboll. Informationen är som huvudregel kostnadsfri, vid första registerutdraget. Vill du ha flera kopior uttagna kommer en administrativ avgift att tas ut.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom IFK Göteborg Fotboll saknar kontroll över innehållet på dess webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. IFK Göteborg Fotboll ansvara inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dess länkar.

Användarvillkor Live-partner
Integritetspolicy Live-partner

Så kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta vår dataskyddsansvariga på:

IFK Göteborg Fotboll
Kamratgårdsvägen 50
416 55 Göteborg

E-post: dataskyddsansvarig@ifkgoteborg.se
Telefonnummer: +46 (0)31-703 73 00