Hållbarhet

Detta är hållbarhet för IFK Göteborg.

Allt vi inom IFK Göteborg gör – och inte gör – får konsekvenser. Genom arbetssätt, satsningar och prioriteringar påverkar vi varandra, människorna runt omkring oss och vår miljö. Vår syn på hållbarhet utgår från att vi behöver ha en medvetenhet över tid, där vi förstår just detta. Att vår verksamhet efterlämnar sociala, ekonomiska och miljömässiga avtryck. Förståelsen för att IFK Göteborg påverkar sin omgivning är helt central för att vi ska utvecklas mot att bli en så positiv och hållbar kraft vi någonsin kan.

Hållbarhet är ingen isolerad företeelse. Om vi ska lyckas med våra hållbarhetsanspråk behöver vi kvalitetssäkra strukturer och processer i alla led. Samtidigt behöver vi vara ödmjuka inför att vi inte är felfria – och att en del processer inte kommer att gå i mål så snabbt som vi skulle önska. I sådana fall gäller transparens. Vi behöver då vara uppriktiga med var vår förbättringspotential finns, och hur vi tänker bära oss åt för att införliva den. Ett IFK Göteborg som gläds åt segrar, men samtidigt klarar av att stå upp och erkänna behovet av ytterligare framsteg i de fall vi inte räcker hela vägen fram. Det är ett IFK Göteborg som tar ansvar – både på och utanför planen.

Hållbarhetsdefinition

Agenda 2030 är en brett antagen överenskommelse som består av 17 hållbarhetsmål. Vi kan utan vidare fastslå att vi ställer oss bakom hela agendan, och att vi vill verka för att den förverkligas i sin helhet. Samtidigt är det viktigt för oss att göra skillnad på sådant vi ställer oss bakom – och sådant vi beslutat att arbeta för aktivt.

Vi har därför valt ut sju mål som vi tycker har en tydlig koppling till den fotbollsvardag som är vår. Det är förverkligandet av dessa mål vi känner oss särskilt kapabla att vara med och bidra till.

3

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

4

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. 

5

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

10

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

11

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

16

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

17

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.