Bokslutskommuniké 2020

IFK Göteborg Fotboll redovisar en mindre förlust på 0,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2020. Här är nyckeltalen för klubbens ekonomi det gångna året.

I resultatet om – 0,6 miljoner kronor ingår en avsättning om 0,3 miljoner kronor till IFK-fonden och en avsättning för återbetalning till IFK GBG Transferintressenter AB om 5,1 miljoner kronor, det vill säga ett resultat före avsättningar om 4,8 miljoner kronor.

Räkenskapsåret 2020 har varit starkt präglat av den pågående Covid-19-pandemin. Osäkerheterna den medfört tvingade föreningen att tidigt vidta olika slags kostnadssänkande åtgärder för att minska den ekonomiska risken. Under hela året har matcher spelats utan publik vilket haft påtaglig negativ inverkan på föreningens intäkter, både avseende biljett- och sponsorintäkter. Föreningen har under året erhållit stöd från RF och samt permitteringsstöd.

Koncernens nettoomsättning minskade till 122,3 MSEK (138,5) och årets resultat uppgick till -0,6 MSEK (11,7) efter skatt. Nettoomsättningen exklusive spelartransfers ökade till 100,2 MSEK (98,6).

Det egna kapitalet har under året minskat till 22,5 MSEK (22,6). Soliditeten har ökat till 37,7 % (37,2) och likvida medel vid årsskiftet uppgick till 16,3 MSEK (8,7).

Årets resultat före vinst från spelarförsäljningar och avskrivningar av externa spelarförvärv är ett mått på driftresultatet. Föreningens driftresultat har under flera år i rad visat på ett stort underskott och var under 2019 24,2 MSEK. Föreningens långsiktiga målsättning har varit att successivt sänka detta underskott med 25 – 30% årligen.  Under 2020 sänktes driftunderskottet med 34,7 % vilket ger ett driftunderskott för året på 15,8 MSEK.

IFK-fonden har utöver avsättningar om 0,3 MSEK under året haft en positiv värdeutveckling och fondvärdet uppgår per 31/12 till 4,6 MSEK (4,1).

– Det gångna året har i allt väsentligt präglats av Covid-19 och dess följdverkningar.

Med facit i hand kan vi nu konstatera att vi fick spela alla våra matcher utan publik, vilket självklart varit kännbart ur ekonomiskt perspektiv. Dock är det trots allt inramningen med publik och sjungande supportrar som vi saknat mest. Med detta sagt har vi på alla sätt och vis nödgas ta till alla tänkbara medel för att överleva ekonomiskt, permitteringar, stöd e t c. Mest tacksamma är vi trots allt för det massiva stöd vi fått från våra medlemmar, supportrar och partners, säger ordföranden Mats Engström.

– Vi jobbar målmedvetet med vår långsiktiga plan om att stärka och stabilisera vår finansiella ställning. Det är positivt att vi fortsätter sänka driftsunderskottet i förhållande till 2019 och att vi har bibehållit vårt eget kapital. Jag vill särskilt framhålla arbetet med att stärka vår likviditet 16,3 MSEK (8,7) exklusive de medel som finns i IFK-fonden. Samtidigt arbetar vi med en stor kostnadsmedvetenhet och fortsätter att effektivisera vår organisation, säger ekonomichef Marcus Hermansson.

Ekonomisk sammanfattning 2020 för IFK Göteborg Fotboll (2019 inom parentes)

Nettoomsättning: 122,3 MSEK (138,5)

Vinst vid försäljning av spelare: 22,0 MSEK (39,9)

Driftsunderskott: 15,8 MSEK (24,2)

Resultat efter skatt:  – 0,6 MSEK (11,7)

Eget kapital 2020-12-31:  22,5 MSEK (22,6)

 

Nedan följer Verksamhetsberättelsen för 2020

Verksamhetsberättelse 2020

 

Vid frågor kontakta:

Mats Engström, styrelseordförande

Marcus Hermansson, ekonomichef